डा. बितापी सी. सिन्हाMk- fcrkih lh- flUgk
oSKkfud&th   
nwjHkk’k % 0135&2640111&115] foLrkj %
251
bZ&esy bcs@wii.gov.in

eSa o’kZ 1993 ls izkd`frd izfriknu] laj{k.k f”k{kk rFkk oU;tho Ik;ZVu esa o’kZ 1993 ls dk;Z dj jgh gw¡A esjh :fp ds dk;Z {ks= de dher fu;kstu rFkk izfrikfnr lqfo/kkvksa dk fodkl] lqjf{kr {ks=ksa ds vkl&ikl jgus okys leqnk;ksa ds fy, oU;tho Ik;ZVu ds ykHk rFkk mlds xq.kksa dh le> rFkk lwph fo’k;d laj{k.k f”k{kk dk;Zdzeksa dks rS;kj djuk gSA eSa Hkkjr o caxykns”k esa izkd`frd izfrikyuh; lqfo/kvksa dk fodkl o fu;kstu ds dk;Z esa O;Lr gw¡A esjs dk;ksZa esa lqjf{kr {ks=ksa esa vkxUrqd izca/ku ds fy, xkbZM dk izf”k{k.k nsuk “kkfey gSA rFkk Ik;ZVd mi;ksx izca/ku rFkk izfrikndh; fu;kstu fo’k;ksa esa f”k{k.k iznku djrh gw¡A

fof”k’Vrk  

Ik;ZVd mi;ksx izca/ku] izkd`frd izfrikndrk] oU;tho Ik;ZVu( xkbZM izf”k{k.k rFkk izdk”ku fMtkbfuaxA

orZeku ifj;kstuk;sa

  • Hkkjr ds ck?k fjtoksZa esa izfrikyuh; lqfo/kkvksa ds izHkkohdj.k dk ewY;kadu djukA
  • mŸkj izns”k ds nq/kok ck?k fjtoZ esa izfrikyd lqfo/kkvksa dk fodklA

eq[; izdk”ku  

  • flUgk ch- lh- rFkk ,l- ds- xqysfj;k ¼2008½ Hkkjr ds mŸkj izns”k ds [ksjh jkT; esa nq/kok jk’Vªh; ikdZ o ck?k fjtoZ esa Ik;ZVu lqfo/kkvksa dk vkdyuA bu ilZisfDVo bu ,fuey bdksyksth ,.M fjizksMsD”ku okY;we 5] oh- ds- xqIrk ,oa ,- ds- oekZ }kjk lEikfnrA n;k ifCyf”kax gkml % fnYyhA
  • flUgk ch- lh- ¼2006½A efUnj] ck?k rFkk vkfnoklh % Hkkjr ds e/;izns”k esa iUuk ck?k fjtoZ esa izfrikyd lqfo/kkvksa dk fodkl ,oa fu;kstuA ih- ih-207&211 bu izksflfMaXl vkQ b.VjiszfVax oYMZ gsfjVst dkaQzslA us”kuy ,lksfl;s”ku vkQ b.VjizsVlZA
  • flUgk ,l- ih- ,oa flUgk ch- lh- ¼2007½A usiky vkSj Hkkjr esa lhax okys jkbukslsjl ¼Vkbuks lsjl ;wfudkfuZl½ ckEcs uspqjy fgLVªh lkslk;Vh % eqEcbZ- 46 ih- ihA
  • flUgk ch- lh- ,oa ,l- ih- xks;y ¼2006½ NksVk jSuvkQ dPN xqtjkr esa Hkkjrh; taxyh x/ks] MDol] gsfeU;wvl [kj ds izkd`frokl ij izkslksfil twyh¶yksjk dh tykÅ ydM+h dk izHkkoA ,uYl vkQ QksjsLVªh 14 ¼2½ 350&354-
  • flUgk ch- lh- ¼2001½A Hkkjr ds jkT; Qwy] o`{k] i{kh rFkk Ik”kqA uVjkt ifCy”klZ] nsgjknwuA