पराग निगम, एम.वी.एस.सी.ijkx fuxe] ,e-oh-,l-lh-
oSKkfud&Mh    
nwjHkk’k % 0135&2640111&115]  foLrkj %  209
bZ&esy %
nigamp@wii.gov.in

o’kZ 1995 esa ikyrw i”kqvksa rFkk Ik”kq LokLF; ij mudk izHkko fo’k; ij “kks/k djrs gq, Lukr~dksŸkj fMxzh ds lkFk eSaus “kks/k dSfj;j dh “kq:vkr dhA ckn esa] o’kZ 2002 rd] eSaus dsUnzh; lSfud Ik”kq iz;ksx”kkyk esjB rFkk QhYM osVsfjusjh vLirky esa Hkkjrh; lsuk ds fjekmUV ,.M osVfjusjh dkIlZ esa dk;Z fd;kA foifRr esa iM+s taxyh oU;thoksa dk izca/ku rFkk oU; vkckfn;ksa esa ik;s tkus okys jksxksa ds v/;;u esa esjh fo”ks’k :fp gSA eSa oU;tho LokLF; izca/ku] xfrghurk] taxyh thoksa dh jksd] cUnhd`r oU;thoksa ds LokLF; izca/ku fo’k;ksa ij f”k{k.k dk dk;Z djrk gw¡A eSaus ns”k ds fofHkUu jkT;ksa ds fy, dbZ la[;k esa oU;tho cpko rFkk LokLF; ykHk vfHk;ku dk fdz;kUo;u fd;k gSA

fof”k’Vrk

oU;tho cUnhdj.k ,oa jksd] jksx xfrdh o izca/ku( cUnhd`r vkckfn;ksa dk LokLF; izca/kuA

orZeku ifj;kstuk,a

 • Hkkjrh; fpfM+;k?kjksa esa p;fur iztkfr;ksa ds LVM cqDl dk fodklA

 • lfjLdk ck?k fjtoZ esa iqu% ifjfpr ck?kksa dh ekWuhVfjaxA

 • j.kFkEHkkSj jk’Vªh; ikdZ esa taxyh lqvj dh fLFkfr o ikfjfLFkfrdhA

eq[; izdk”ku %

 • fuxe ih- ,oa ih- ds- efyd ¼2008½ % cUnhdj.k esa taxyh Ik”kqvksa dk LokLF; izca/ku % fl)kUr ,oa vH;klA ih-ih- 151&160 bu bf.M;u tw bZ;j cqd] okY;we ikap ,y-,u- vkpkZU;ks ,oa ,-ds- iVuk;d] tw Mk;jsDVlZ ,lksfl;s”ku ,.M lsUVªy tw vkfFkfjVh }kjk lEikfnrA

 • JhokLro ds-] Mh- ,l- pkSgku] ih- xqIrk] ,p- ch- flag] oh- Mh- “kekZ] oh- ,l- ;kno] fljh dqekju] ,l- ,l- Bdjky] ts- ,l- /keZ/khju] ih- fuxe] ,p- ds- izlkn ,oa oh- ,e- dVksp 2008A mŸkj Hkkjr esa dqN QkeZ ds Ik”kqvksa ls ekbdkscSDVhfj;e cksfol rFkk ,e V;wcjD;wyksfll dk foHkfDrdj.k % ekuo LokLF; esa laHkkO; lanHkZA bf.M;u tuZy vkQ esMhdy fjlpZ 128 ¼7½ % 26&31-

 • fuxe ih- ¼2008½ oU;tho vH;klksa esa jksd o xfrghurk ds lk/kuA bu ,eftZax VªsUM~l bu U;wVªh”ku vkQ okbYM ,.M tw ,fueYlA ,l- ds- lkgk] ,- nkl] ,u- nRrk] ,y- lh- pkS/kjh ,.M ds- “kekZ }kjk leikfnr lsaVj Qkj ,MokUlM LVtht bu ,fuey U;wVªh”ku] bf.M;u osVjhusjh fjlpZ baLVhV~;wV] bTtr uxj 176 ih-ih-A

 • fuxe ih- ¼2007½ ladVxzLr oU;thoksa dk izca/ku fl)kUr ,oa lEcU/kA bu fjgsfcysVs”ku bu Qzh fyfoax okbYM ,fueYl] ch-,e- vjksM+k }kjk lEikfnrA ,-vkbZ-tsM- ,.M MCY;w- oh- okbV~l ,.M ckbV~l ifCyds”klZ % cjsyh] HkkjrA

 • fuxe ih-] ,l- flUgk] ,l- pkS/kjh] ih- ds- efyd ,oa ,- ,l- usxh ¼2006½ ,Dlkbystkbu gkbMªksDyksjkbM dk iz;ksx djrs gq, taxyh gkfFk;ksa dh lQy jksd o iquLZFkkiuA bf.M;u QkjsLVj 132 ¼10½ % 1266&1270-

eq[; izdk”ku %

 • fuxe ih- ,oa ih- ds- efyd ¼2008½ % cUnhdj.k esa taxyh Ik”kqvksa dk LokLF; izca/ku % fl)kUr ,oa vH;klA ih-ih- 151&160 bu bf.M;u tw bZ;j cqd] okY;we&ik¡p ,y- ,u- vkikZT;ksa ,oa ,- ds- iVuk;d] tw Mk;jsDVlZ ,lksfl;s”ku ,.M lsUVªy tw vkfFkfjVh }kjk lEikfnrA

 • JhokLro ds-] Mh- ,l- pkSgku] ih- xqIrk] ,p- ch- flag] oh- Mh- “kekZ] oh- ,l- ;kno] fljhdqekju] ,l- ds- izlkn ,oa oh- ,e- dVksp 2008A mŸkj Hkkjr esa dqN QkeZ ds Ik”kqvksa ls ekbdkscSDVhfj;e cksfol rFkk ,e- V;wcjD;wyksfll dk foHkfDrdj.k % ekuo LokLF; esa lHkkO; lanHkZA bf.M;u tuZy vkQ esMhdy fjlpZ 128 ¼7½ % 26&31-

 • fuxe ih- ¼2008½ oU;tho vH;klksa esa jksd o xfrghurk ds lk/kuA bu ,eftZax VªsUM~l bu U;wVªh”ku vkQ okbYM ,.M tw ,fueYlA ,l- ds- lkgk] ,- nkl] ,u nRrk] ,y- lh- pkS/kjh ,.M ds- “kekZ }kjk lEikfnr lasVj Qkj ,MokUlM LVatht bu ,fuey U;wVªh”ku] bf.M;u osVjhusjh fjlpZ baLVhV~;wV] bTtruxj 176 ih-ih-A

 • fuxe ih- ¼2007½ ladVxzLr oU;thoksa dk izca/ku fl)kUr ,oa lEcU/kA bu fjgsfcysVs”ku bu Qzh fyfoax okbYM ,fueYl] ch- ,e- vjksM+k }kjk lEikfnrA ,-vkbZ-tsM- ,.M MCY;w oh] ckbV~l ifCy”klZ % cjsyh HkkjrA

 • fuxe ih-] ,l- flUgk] ,l- pkS/kjh] ih- ds- efyd ,oa ,- ,l- usxh ¼2006½ ,Dlkbystkbu gkbMªksDyksjkbM dk iz;ksx djrs gq, taxyh gkfFk;ksa dh lQy jksd o iquLZFkkiuA bf.M;u QkjsLVj 132 ¼10½ % 1266&1270-