अल्पावधि पाठ्यक्रमvYikof/k ikB~;dze%

vYidkyhu ikB~;dze rFkk dk;Z”kkyk;sa ,d lIrkg ls ysdj rhu lIRkkg dh vof/k rd fofHkUu fo’k;ksa dk izf”k{k.k nsus ds mn~ns”; pyk;s tkrs gSaA ;s ikB~;dze] izk.kh m|ku] Ik”kq fpfdRlk ls lEcfU/kr laLFkkvksa] dsUnzzh; lsokvksaa] izorZu vfHkdj.kksas] lSU; vf/kdkjh] xSj&ljdkjh laLFkkvksa vkfn esa dk;Zjr yksxksa ds fy;s fo”ks’k :Ik ls pyk;s tkrs gSaA bu ikB~;dzeksa rFkk dk;Z”kkykvksa dk fooj.k bl izdkj gS %

oU;tho izca/ku esa dSIlwy ikB~;dze %

;g ikB~;dze ,d ls nks lIrkg rd pyk;k tkrk gSA ;g ikB~;dze Hkkjrh; ou lsok ds vf/kdkfj;ksa ds fy;s] ftlesa eq[; ou laj{kd] ou laj{kdk ] mi ou laj{kd rFkk lgk;d ou laj{kd dh jSad ds vf/kdkfj;ksa ds fy;ss  vfuok;Z gSA ikB~;dze] laj{k.k ds eqn~nksa dh rFkk laj{k.k ds fy;s cuk;h tkus okyh ifj;kstukvksa dk laf{kIr fooj.k] mudk lQy dk;kZUo;u] LFkk;h leqnk; ds fgrksa ds vuqdwy djus lEcU/kh izf”k{k.k nsrk gSA 

O;k[;k vkSj laj{k.k f”k{kk

nl fnu rd pyus okyk ;g ikB~;dze lajf{kr {ks=ksa esa izk.kh m|ku] lsuk] xSj&ljdkjh laLFkkvksa esa oU;tho esa Hkze.k djkus okyh ,tsUlh] izkd`frd LFkkuksa esa dSEiksa dk vk;kstu djus okyh ,tsUlh rFkk vkSipkfjd rFkk vukSipkfjd f”k{kk iznku djus ds {ks= esa dk;Zjr dfeZ;ksa ds fy;s fo”ks’k :Ik ls rS;kj fd;k x;k gSA ;g ikB~dze lgHkkfx;ksa dks vius fopkj vfHkO;fDr ds fofHkUu ek/;eksa] lkoZtfud miHkksx ds fy;s lwpuk;sa rFkk lapkj dh rduhdh l{kerk c<+kus ls lEcfU/kr f”k{kk iznku djrs gSaA
 

LkadVxzLr iztkfr;ka rFkk izk.kh izca/ku

;s nks fHkUu ikB~;dze gSa] ,d ikB~;dze izk.kh m|kuksa ds निदेशकों प्रबंधकोंsa] laLFkk ds eqf[k;k] ofjk’B Ik”kqfpfdRldksa] E;wft;e dh ns[kjs[k djus okys vf/kdkfj;ksa ds fy;s rFkk nwljk ikB~;dze e/;Lrj ds izk.kh fujh{kd] vf/kdkjh rFkk VsDuhf”k;uks dks izf”k{k.k nsus ds mn~ns”; ls cuk;k x;k gSA bl ikB~;dze esa vk/kqfud izk.kh izca/ku dh vfuok;Z i)fr ds Kku ds lkFk&lkFk lgHkkfx;ksa dks bl izca/ku dh rduhdksa dks rFkk iz;klksa dks vf/kd izHkko”kkyh cukus dk Hkh Kku fn;k tkrk gSA

IkkfjfLFkfrdh RkFkk izd`fr laj{k.k

;g ikB~;dze IkkfjfLFkfrdh ds fo’k;ksa ij rFkk mudh leL;kvksa ls izf”k{kqvksa dks voxr djkrk gS] blds vfrfjDr izR;{k rFkk ijks{k :Ik ls IkfjfLFkfrdh ds fofHkUu igyqvkas] lwpuk ,d= djus] mudk fo”ys’k.k djus] mudk izpkj djus vkfn ds rduhdh Kku ls voxr djk;k tkrk gSA

Hkkjr esa xSj dkuwuh oU;tho O;kikj ij fu;a=.k

bl ikB~;dze dks dLVe] iqfyl] jktLo [kqfQ;k] lh-ch-vkbZ] oU;tho rFkk ou foHkkx] fof/k {ks= esa dk;Zjr] dksLV xkMZ~l] cksMZj flD;ksfjVh QkslsZl] vU; iSjkfefyVªh QkslsZl rFkk xSj&ljdkjh laLFkkvksa esa dk;Zjr vf/kdkfj;ksa ds fy;s cuk;k x;k gSA ;g ikB~;dze oU;tho O;kikj rFkk rLdjh bl {ks= esa xSjdkuwuh dk;Z jksdus ds fy;s cuk;s x;s dkuwu] iz;kl vkfn dk Kku iznku djrk gSA blds vfrfjDr ;g ikB~;dze fofHkUu laLFkkvksa }kjk xSjdkuwuh oU;tho O;kikj dh jksdFkke esa fn;s x;s ;ksxnku ls Hkh izf”k{kq dks voxr djkrk gSA

bl ikB~;dze ds vUrxZr~ oU;tho ds vax rFkk muds }kjk mRiUu oLrqvksa dk izn”kZu ekSQZ eSfVªDl ds ek/;e rFkk oU;tho QkWjsafld rduhdksa rFkk iz.kkfy;ksa ij O;k[;ku Hkh fn;s tkrs gSaA izk;% vYidkyhu ikB~;dze rFkk dk;Z”kkyk dk Hkh vk;kstu dqN fo’k;ksa rduhdksa ij tSls&oU;tho vkcknh dk vkadyu djuk] oklLFky dk fo”ys’k.k] oU;tho LokLF;] oU;thoksa ij jklk;fud iz;ksx djus dh jksdFkke] Ik;ZVu vkSj lEcaf/kr igyqvksa] lqnwj laosnu] HkkSxksfyd lwpuk iz.kkyh] IkkfjfLFkfrdh dk izHkko rFkk vkadyu djus lEcU/kh fo’k;ksa ij fd;k tkrk gSA 

Hkkjrh; oU;tho laLFkku }kjk pyk;s tk jgs vYidkyhu ikB~;dze

dze la[;k

ikB~;dze

y{; lewg

 

mn~ns”;

vcrd pyk;s x;s ikB~;dzeksa dh la[;k viSy 2000 rd

Hkkx ysus okys izfrHkkfx;ksa dh la[;k

viSy 2000 rd

1

Hkkjrh; ou lsok¼vkbZ-,Q-,l-½ vf/kdkfj;ksa ds fy;s ,d lIrkg dk oU;tho izca/ku ikB~;dze

vkbZ-,Q-,l- vf/kdkfj;ksa ds fy;s “kh’kZ ,dhd`r ikB~;dze

oU;tho lqj{kk lEcU/kh vko”;d fl)kUrksa ds izfr tkx:drk mRiUu djuk

 

 

     9

 

 

    171

2

nks lIrkg dk oU;tho izca/ku ikB~;dze vkbZ-,Q-,l- vf/kdkfj;ksa ds fy;s

vkbZ-,Q-,l- vf/kdkfj;ksa ds fy;s “kh’kZ ,dhd`r ikB~;dze

oU;tho lqj{kk lEcU/kh vko”;d fl)kUrksa ds izfr tkx:drk mRiUu djuk

 

 

     4

 

 

    69

3

rhu lIrkg dk oU;tho izca/ku ikB~;dze vkbZ-,Q-,l- vf/kdkfj;ksa ds fy;s

ih-,- izca/kdkas ds fy;s

oU;tho laj{k.k rFkk izca/ku dh tkx:drk mu vf/kdkfj;ksa esa mRiUu djuk tks lajf{kr {ks=ksa esa dk;Zjr~ gaS rFkk ftUgsa lajf{kr {ks=ksa ds izca/ku dk vkSipkfjd izf”k{k.k izkIr ugha gS

 

 

     5

 

 

    81

4

nks lIrkg dk O;k[;k vkSj laj{k.k f”k{kk ikB~;dze ou vf/kdkfj;ksa ds fy;s

lajf{kr {ks= rFkk izk.kh m|ku izca/kdksa ds fy;s] xSj&ljdkjh laLFkkuksa esa] lSU; dfeZ;ksa rFkk vU; ds fy;s

laj{k.k f”k{kk esa {kerk rFkk rduhdksa dk fuekZ.k djuk] oU;tho O;k[;k vkSj lapkj

 

 

     4

 

 

    66

5

,d lIrkg dk ikB~;dze ,-vkbZ-,l- rFkk dsUnzh; ljdkj esa lsokjr~ vf/kdkfj;ksa ds fy;s

ofj’B ,-vkbZ-,l- rFkk xzqi ^v* lsokvksa ds vf/kdkfj;ksa ds fy;s

oU;tho laj{k.k rFkk i;kZoj.k esa Hkwfe mi;ksx lEcU/kh tkx:drk iSnk djuk

 

 

     1

 

 

    20

6

,d lIrkg dh dk;Z”kkyk IkkfjfLFkfrdh rFkk izd`fr laj{k.k

lSfud vf/kdkfj;ksa ds fy;s

lSU; dfeZ;ksa dk izd`fr ds laj{k.k esa ;ksxnku rFkk tkx:drk

 

     5

 

   140

 

7

dSIlwy ikB~;dze izk.kh m|ku izca/ku esa

fof”k’V rFkk e/;e Lrj ds izk.kh m|ku dfeZ;ksa ds fy;s

canhd`r oU;thoksa ds izca/ku ds fy;s ubZ ;kstuk;sa cukuk rFkk mUgsa dk;kZfUor djuk

 

     8

 

   171

 

 

 

dqy

    36

   718