UTTAR PRADESH


back
 
S.No.    Name of PA Address Telephone Fax E-mail
1 Dudhwa NP Director, Dudhwa National Park,
Dist. Lakhimpur Kheri.
05872-252106 252106 -
2 Bakhira WLS Divisional Forest Officer, Sohagi
Barwa Wildlife Division, Gorakhpur.

Wildlife Warden, Sohagibarwa
Sanctuary, Gorakhpur.

05962-23478 - -
3 Chandraprabha WLS Divisional Forest Officer, Kashi
Wildlife Division, Ramnagar,
Varanasi.
0542-68231 - -
4 Hastinapur WLS Wildlife Warden, Hastinapur
Sanctuary, Dist. Meerut.
- - -
5 Kaimur WLS Divisional Forest Officer, Kaimur
Wildlife Division, Mirzapur.
Wildlife Warden, Kaimur Sanctuary,
Churk, Dist. Mirzapur.
05442-53126 - -
6 Katerniaghat WLS
 
Divisional Forest Officer,
Katerniaghat Wildlife Division,
Bahraich.

Wildlife Warden, Katerniaghat
Sanctuary, Dist. Bahraich.

05252- 32498 - -
7 Kishanpur WLS Director, Dudhwa National Park,
Dist. Lakhimpur Kheri.

Wildlife Warden, Kishanpur
Sanctuary, Mailani, Dist.
Lakhimpur Kheri.

05872-52106 - -
8 Lake Bahosi
WLS
Divisional Forest Officer,
Endangered Species, Wildlife
Division, 17 Rana Pratap Marg,
Lucknow.
0522-206171 - -
9 Mahavir Swami WLS Divisional Forest Officer, Kaimur
Wildlife Division, Mirzapur.
05442-53126 - -
10 Mussoori WLS
 
Director, Rajaji National Park, 5/1
Ansari Marg, Dehradun-248 001.
0135 -621669 - -
11 National Chambal WLS
 
Divisional Forest Officer, National
Chambal Wildlife Division, Mau Van
Block, Agra.
0562-320091 - -
12 Nawabganj WLS Divisional Forest Officer,
Endangered Species, Wildlife
Division, 17 Rana Pratap Marg,
Lucknow.
0522-206171 - -
13 Okhala WLS
 
Divisional Forest Officer, National
Chambal Wildlife Division, Mau Van
Block, Agra.
0562-320091 - -
14 Parvati Aranga WLS
 
Divisional Forest Officer, Sohelwa
Wildlife Division, Gonda.

Wildlife Warden, Eastern Region,
Gonda.

05262-22930 - -
15 Patna WLS
 
Divisional Forest Officer, National
Chambal Wildlife Division, Mau Van
Block, Agra.
- - -
16 Ranipur WLS Divisional Forest Officer, Kaimur
Wildlife Division, Mirzapur.

Wildlife Warden, Ranipur Sanctuary,
Karvi, Dist. Chitrakoot

05442-53126 - -
17 Saman WLS
 
Divisional Forest Officer, National
Chambal Wildlife Division, Mau Van
Block, Agra.
0522-206171 - -
18 Samaspur WLS
 
Divisional Forest Officer,
Endangered Species, Wildlife
Division, 17 Rana Pratap Marg,
Lucknow.
0522-206171 - -
19 Sandi WLS
 
Divisional Forest Officer,
Endangered Species, Wildlife
Division, 17 Rana Pratap Marg,
Lucknow.
0551-333037 - -
20 Sohagibarwa WLS Divisional Forest Officer, Sohagi
Barwa Wildlife Division, Gorakhpur.

Wildlife Warden, Sohagibarwa
Sanctuary, Gorakhpur.

05262-22930 - -
21 Sohelwa WLS
 
Divisional Forest Officer, Sohelwa
Wildlife Division, Gonda.
     
22 Sur Sarovar
WLS
Divisional Forest Officer, National
Chambal Wildlife Division, Mau Van
Block, Agra.
0562-320091 - -
23 Surha Tal
WLS
 
Divisional Forest Officer, Kashi
Wildlife Division, Ramnagar,
Varanasi.
0542-68231 - -
24 Turtle WLS Wildlife Warden, Turtle Wildlife
Sanctuary, Sarnath, Varanasi.
- - -
25 Vijay Sagar
WLS
Divisional Forest Officer, Kaimur
Wildlife Division, Mirzapur.
05442-53126 - -