XXXVIII Post Graduate Diploma Course in Advanced Wildlife Management (10 Months) Trainees


back
List of DIPLOMA XXXVIII Batch Trainees (2016-17)
(1 September, 2016 - 30 June, 2017)
S.No. Student Name State/Country
1 Ms. Ajeeta Longjam Manipur
2 Dr. (Smt.) D. Samhita Telangana
3 Mr. Vinod Shivakumar Maharashtra
4 Mr. Mohammad Sajid Sultan Jammu & Kashmir
5 Dr. Ranjit Singh Katoch Jammu & Kashmir
6 Mr. G. Ramalingam Telangana
7 Mr. A. Narasimha Reddy Telangana
8 Mr. Kishna Gopal Roy Tripura
9 Mr. Ashok Kumar Mahariya Rajasthan
10 Mr. Vikram Keshari Pradhan Rajasthan
11 Dr. Rajesh Tomar Madhya Pradesh
12 Mr. Zin Win Tun Myanmar
13 Mr. Wai Yan Phyoe Myanmar
14 Mr. Aung Soe Than Myanmar
15 Ms. Khin Mar Thinn Myanmar